Z.P.U.H. GRAJAN zatrudnia 32 stałych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, tj: spawaczy z uprawnieniami UDT, tokarzy, ślusarzy, zbrojarzy, monterów, techników, operatorów urządzeń i maszyn, pracowników budowlanych.

Posiadamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą, gwarantującą fachowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań:

 • inż. Jan Gralak – właściciel, posiadający ponad 30 lat praktyki zawodowej w spawalnictwie i prowadzeniu firmy i marketingu
 • mgr Bartosz Pisarek - Dyrektor Handlowy
 • mgr inż. Jacek Janowski - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – ponad 30 lat praktyki zawodowej
 • inż. Witold Sprada - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – ponad 30 lat praktyki zawodowej
 • mgr inż. Rafał Kuliś - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ponad 7 lat praktyki zawodowej
 • mgr inż. Jerzy Zając - posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych – ponad 20 lat praktyki zawodowej
 • mgr inż. Krzysztof Kaźmierczak - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej – ponad 20 lat praktyki zawodowej
 • mgr inż. Tomasz Sieroń - Projektant

Konstrukcje stalowe

Firma GRAJAN projektuje, wykonuje oraz montuje kominy i konstrukcje stalowe. Wykonaliśmy między innymi:

 • montaż komina stalowego w Oleśnicy h = 65m,
 • częciowy demontaż (skrócenie) komina stalowego Szpitala Specjalistycznego w Pile h = 65m,
 • montaż i demontaż kilkudziesięciu innych kominów stalowych,
 • montaż konstrukcji hali spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu specjalistycznym w Pile,
 • montaż konstrukcji silosów w firmie KOMPLEXMŁYN w W‘ągrowcu.

Zbiorniki stalowe

Wykonujemy i montujemy zbiorniki stalowe cinieniowe i bezcinieniowe:

 • ze stali węglowej o pojemnościach 0,3 - 500 m3,
 • ze stali kwasoodpornej o pojemnościach 0,3 - 300 m3.

Wykonalimy między innymi:

 • zbiorniki ze stali nierdzewnej w firmie DESTYLACJE POLSKIE w Obornikach,
 • zbiorniki ze stali nierdzewnej w firmie DESTYLACJE POLSKIE w Goszynie (jako podwykonawca),
 • modernizację (wydłużenie o 7,2 m) dwóch autoklawów w firmie SILIKATY OSTROŁĘKA - Zakład w Przysieczynie,
 • zbiornik ciśnieniowy dwukomorowy w firmie STEICO S.A. w Czarnkowie,
 • kilkadziesią‘t innych zbiorników ze stali węglowej.

Usługi spawalnicze

Spawamy w osłonie argonu, CO2, metod‘ MIG/MAG i TIG. Spawane materiały:

 • stale węglowe,
 • żeliwa,
 • stale kwasoodporne i nierdzewne,
 • aluminium i jego stopy,
 • metale kolorowe: miedź, mosi‘ądz i br‘ąz,
 • tytan.

Posiadamy urz‘dzenia spawalnicze typu MIG/MAG, TIG fińskiej firmy KEMPI oraz urz‘dzenia plazmowe do cięcia metali POWERMAX 1250 amerykańskiej firmy HYPERTHERM. Zapewniamy pełn‘ obsługę laboratoryjn‘ w zakresie spawalnictwa uznan‘ przez Dozór Techniczny. Firma posiada stał‘ współpracę z laboratorium INSTAL Poznań oraz laboratorium Zakładu Remontowego Energetyki Poznańskiej w Czerwonaku.

Rurociągi

Wykonujemy rurociągi ciepłownicze do przesyłu czynników o niskich, rednich i wysokich cinieniach. Wykonalimy między innymi:

 • rurociąg przesyłu pary PN 100 i PN 40 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • rurociąg przesyłu kondensatu PN 25 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • rurociąg przesyłu czynnika grzewczego w Jednostce Wojskowej Poznań Krzesiny,
 • kilkadziesi‘t osiedlowych sieci ciepłowniczych.

MODERNIZACJA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy:

 • modernizacje częci cinieniowej,
 • wymurówki,
 • izolacje,
 • czyszczenie kotłów.

Wykonalimy między innymi:

 • modernizację kotła OR 32 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • modernizację kotła OR 32 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie,
 • modernizacje kotła WR 10 w firmie MPEC w W‘growcu,
 • remont kotła ER-125 w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

MODERNIZACJA KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH

Wykonujemy:

 • modernizacje częci cinieniowej,
 • elementy pozwalaj‘ce na poł‘czenie kotła z układem spalin i grzewczym,
 • izolacje,
 • elementy konstrukcji nośnej.

Istnieje możliwość wykonania automatyki z pełną‘ wizualizacją‘ procesu. W wykonanych przez nas kotłach tego typu zastosowalimy unikatowe, nie spotykane w kraju rozwi‘zania ułatwiaj‘ce eksploatację (czyszczenie) oraz znacz‘co przedłużaj‘ce żywotnoć kotłów. Wykonalimy między innymi:

 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-020 o mocy 1,7 MW w Hucie Szkła Ujcie S.A.,
 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-028 o mocy 2,8 MW w Hucie Szkła Sieraków S.A.,
 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-022 o mocy 2,2 MW w Hucie Szkła Ujcie S.A.,

Inne kotły

Od wielu lat projektujemy kotłownie i wyposażamy je w różne kotły na paliwa konwencjonalne. Szczególnie polecamy:

 • kotły TKM przeznaczone do spalania węgla kamiennego w postaci EKOGROSZKU. Typoszereg tych kotłów obejmuje jednostki o mocy 20 -500 kW,
 • kotły GENERATOR KW-GR przeznaczone do spalania węgla kamiennego w postaci miału sortu MI,
 • kotły gazowe i na olej opałowy,

PRZEDPALENISKO OPALANE SŁOMĄ

Zadaniem instalacji jest umożliwienie ci‘głego, kontrolowanego podawania i spalania słomy stanowi‘cej Ľródło energii dla kotła. Zespół urz‘dzeń mechanizuje i automatyzuje prace obsługi kotła zwi‘zane z zasilaniem kotła paliwem.

Przedpalenisko współpracuje z kotłem zasilaj‘c go gazami spalinowymi ze słomy spalanej z niedomiarem powietrza oraz strumieniem powietrza wtórnego. Urz‘dzenie umożliwia zast‘pienie stosowanego dotychczas paliwa paliwem zastępczym - słom‘ w prostok‘tnych balotach o wymiarach 120x80x220 cm. Procesem spalania steruje mikroprocesorowy, swobodnie programowalny regulator.

Podstawowym paliwem dla przedpaleniska jest słoma zbożowa lub rzepakowa. Zalecana wilgotnoć paliwa to około 12 20 %.

Zasilanie instalacji paliwem odbywa się z okresowo ładowanego stołu podawczego o długoci 10 mb i pojemnoci około 4 bel słomy. Załadunek bel słomy na stół podawczy odbywa się przy pomocy ładowacza czołowego na ci‘gniku lub ładowarki.

Wydajnoć przedpaleniska regulowana jest iloci‘ (częstotliwoci‘) podawania paliwa do podajnika oraz poprzez regulację częstotliwoci pracy podajnika paliwa na ruszt, oraz iloci‘ powietrza pierwotnego i wtórnego.

Spaliny z przedpaleniska wraz z powietrzem wtórnym zasysanym przez dysze w kanałach wpływaj‘ do płomiennic kotła. W płomiennicach następuje ich końcowe dopalenie. Po przejciu spalin przez płomiennice i płomieniówki s‘ one odprowadzane za pomoc‘ wentylatora wyci‘gowego spalin do komina.


Oferujemy przedpaleniska o mocy 1-3 MW.

Pracuj‘ce od dwóch sezonów palenisko współpracuj‘ce z kotłem EKONOMIK ER-125 osi‘gnęło bardzo dobre wyniki ekonomiczne i ekologiczne.

Inne kotły

Od 1999 roku instalujemy kotły zasilane biomas‘. Blisko współpracujemy z takimi firmami jak METALERG OŁAWA, czy PBG System - przedstawicielem firmy HDG Bavaria. Wybudowalimy i zmodernizowalimy wiele kotłowni zasilanych biomas‘, których ł‘czna moc wynosi ponad 25 MW. Szczególnie polecamy:

 • kotły przeznaczone do spalania słomy EKOPAL RM w zakresie mocy 40-700 kW,
 • kotły suszarnicze przeznaczone do spalania słomy,
 • kotły przeznaczone do spalania drewna litego EKOPALIK, BAVARIA,
 • kotły do spalania brykietu i zrębek.

KOMPOSTOWNIE ODPADÓW

W 2014 roku wykonaliśmy:

 • dla MPO sp. z.o.o. Białystok projekt, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dziesięciostanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, folia, puszki aluminiowe, tektura i makulatura.
 • dla MZK sp. zo.o. Kostrzyn n/Odrą projekt, dostawę, montaż i uruchomienie nowe szeœciostanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, folia, puszki aluminiowe, tektura i makulatura.